Bluepad | Bluepad
Bluepad
गमावलं
Mangesh Bhosale
Mangesh Bhosale
23rd Nov, 2022

Share

आपण काय गमावलं हे आपल्याला कळेपर्यंत काळ बराच पुढे निघून गेलेला असतो..
😶😐
#वेळ

167 

Share


Mangesh Bhosale
Written by
Mangesh Bhosale

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad