Bluepad | Bluepad
Bluepad
चारोळी
दिपक म्हस्के
दिपक म्हस्के
23rd Nov, 2022

Share

नावात तुझ्या माधुर्य
चेहऱ्यात तुझ्या सौंदर्य
डोळ्यात तुझ्या गांभीर्य
अंगी तुझ्या औदार्य

178 

Share


दिपक म्हस्के
Written by
दिपक म्हस्के

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad