Bluepad | Bluepad
Bluepad
आपले मैत्रीचे नाते कसे जपावे
Mrs. Mangla Borkar
Mrs. Mangla Borkar
23rd Nov, 2022

Share

जगातील सर्वात सुंदर , सहज आणि निकोप नाते कोणते असेल तर ते मैत्रीचे नाते ! मैत्रीचे नाते मागणी करते ते केवळ निर्व्याज मैत्रीची ! त्यात कुठलीच व्यावहरिकता नाही की कुठलीच अपेक्षा नाही की देवाणघेवाण नाही ! असते ती फक्त सुलभ , निष्पाप मैत्री! मैत्रीला कुठलेच बंधन नाही! ना वयाचे ना लिंगाचे ना जातीचे ना धर्माचे ना प्रांताचे ना राष्ट्राचे ! मैत्री ही एकच अशी गोष्ट आहे की ती वरील कोणत्याही बंधनात न अडकता खुलेपणाने ज्याच्याशी आपल्या मनाची व अर्थात मताची तार जुळते, त्याच्याशी करता येते.
पण हां ! मैत्रीला बंधन जरी नसले तरी एक नियम मात्र पाळावा लागतो बरं ! तो नियम म्हणजे मैत्री निभावण्याचा ! एकदा तुम्ही कोणाला मित्र किंवा मैत्रीण मानले की त्याला त्याच्या गुणदोषांसकट स्वीकारण्याची तयारी मात्र हवी ! मग त्यात मागे हटायचे नाही. आपल्या मित्रात असलेले गुण आपण स्वीकारावे , काही दोष असतील तर ते दूर करण्यास त्याला मदत करावी ! फक्त एवढीच काय ती देवघेव ! बाकी काही अपेक्षा नाही ! वर म्हटल्याप्रमाणे मैत्रीला कसलेच बंधन नाही. ती कुणाही सोबत होऊ शकते. अश्या नात्यातील मैत्रीमुळे ते नाते अधिक घट्ट होते. आणि नात्यातील वीण घट्ट झाली की त्यातील मैत्री अधिक फुलते , नाही का ! असे सुंदर , सहज , सौहार्दपूर्ण ,अनोखे , मैत्रीचे नाते मी अनुभवतेय !
या अनोख्या मैत्रीमुळे होते काय की नात्यात कधी कटुता येत नाही व ते नाते कधीच जुने होत नाही ! कधीच कोमेजत नाही ! उलट दिवसेंदिवस ते फुलत जाते ! मुरत जाते , जसे जुने मुरलेले लोणचेच जणू ! जसे मुरलेल्या लोणच्यात फोडी एकजीव होतात तसे मुरलेल्या नात्यात आपणही एकजीव होतो ! असे मैत्रीपूर्ण नाते असले की त्यातील गोडवा कमी न होता वाढतच जातो. ते नाते कधीही शिळे होत नाही . त्यातील ताजेपणा कायम राहतो. आपल्याला या नात्यांतून समाधान लाभते. आपण नाती व मैत्री या दोन बाबी वेगवेगळ्या ठेवतो. परंतु जर नात्यातील मैत्री फुलवली तर नातेसं संबंध दुरावणार नाहीत तर त्यात सहजता येईल. एकप्रकारचा हलकेफुलकेपणा येईल ! या नात्यांचा भार न वाटता ती हवीहवीशी वाटतील ! त्यात कटुता निर्माण होणार नाही. नातेवाईकांना त्यांच्या गुणदोषांसकट स्वीकारण्याची आपली मानसिकता तयार होईल सख्यांनो !
गुणदोष तर प्रत्येकातच असतात की ! कोणीच शंभर टक्के परफेक्ट नाही ! मग दुसऱ्यांकडूनच का अपेक्षा करायची , नाही का !चला तर मग आपण सगळे मिळून ही नात्यातील मैत्री फुलविण्याचा प्रयत्न करूया ! एकदा का ही मैत्री फुलली की नाती कधीच तुटणार नाहीत ही आशा नव्हे तर खात्रीच आहे माझी ! प्रयत्न केल्यावर यश नक्कीच मिळेल , हो ना ! संपादन - स्वाती हुद्दार
श्रीमती मंगला बोरकर

181 

Share


Mrs. Mangla Borkar
Written by
Mrs. Mangla Borkar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad