Bluepad | Bluepad
Bluepad
सांग..
त्र्यंबक शेनितकर इगतपुरी ,नाशिक
त्र्यंबक शेनितकर इगतपुरी ,नाशिक
23rd Nov, 2022

Share

"जवळून येते ,
जवळून जाते.....
मजकडे पहात नाही.
सांग सखे,स्वप्नी मज तूच,
हा आभास तर नाही...!
त्र्यंबक जाधव शेनितकर नाशिक
7972699677

172 

Share


त्र्यंबक शेनितकर इगतपुरी ,नाशिक
Written by
त्र्यंबक शेनितकर इगतपुरी ,नाशिक

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad