Bluepad | Bluepad
Bluepad
सुविचार
Nilesh Pathare
Nilesh Pathare
23rd Nov, 2022

Share

इतरांवर जळन्यापेक्षा त्यांच्यावर प्रेम करायला शिका
कारण कधीकाळी तेच संकटात मदतीला धावतील.

181 

Share


Nilesh Pathare
Written by
Nilesh Pathare

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad