Bluepad | Bluepad
Bluepad
साधामाणूस
साधामाणूस
साधामाणूस
22nd Nov, 2022

Share

माझ्या प्रेमाची ही तुझ्यासाठी भावना.
प्रेमाची का वाटे तीच तुला वेदना.
तुझ्याशी प्रेमाची केली अखंड साधना.
तुला खोटी वाटते का प्रेमाची आराधना.
सिध्दनाथ साधामाणूस
साधामाणूस

164 

Share


साधामाणूस
Written by
साधामाणूस

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad