Bluepad | Bluepad
Bluepad
साधामाणूस
साधामाणूस
साधामाणूस
22nd Nov, 2022

Share

जेव्हा शिकलेली माणसं चुकीला साथ देतात,
तेव्हा ती माणसं आपला व आपल्या पिढीचा घात करून घेतात .
साधामाणूस

179 

Share


साधामाणूस
Written by
साधामाणूस

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad