Bluepad | Bluepad
Bluepad
चारोळी
दिपक म्हस्के
दिपक म्हस्के
22nd Nov, 2022

Share

चंदनापरी झिजलास तू
योध्दयापरी लढलास तू
ज्ञानीवंत होण्या शिकलास तू
समाजासाठी बुध्दापुढे झुकलास तू.

190 

Share


दिपक म्हस्के
Written by
दिपक म्हस्के

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad