Bluepad | Bluepad
Bluepad
"जेव्हा जेव्हा
त्र्यंबक शेनितकर इगतपुरी ,नाशिक
त्र्यंबक शेनितकर इगतपुरी ,नाशिक
22nd Nov, 2022

Share

"जेव्हा जेव्हा पहातो,
सखे मी तुला.......
गारवा दाटतो,
उरी मला.......!
त्र्यंबक जाधव शेनीतकर नाशिक
7972699677

189 

Share


त्र्यंबक शेनितकर इगतपुरी ,नाशिक
Written by
त्र्यंबक शेनितकर इगतपुरी ,नाशिक

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad