Bluepad | Bluepad
Bluepad
तूच भेटावी...
भावना
भावना
22nd Nov, 2022

Share

(त्याची भावना त्याच्याच शब्दात.... निमित्त मात्र मी.....)
विरह....
दु:ख नाही मला,
तू माझ्याशी न बोलण्याचे
अन सुख नाही आहे मला,
तू भेटण्याचे.
तुझ्याच विचारात रमतो,
प्रेमाने ओलाचिंब होतो मी,
राहत नाही भान कशाचे,
फक्त तुला स्मरतो मी.
ठायी ठायी तुझाच चेहरा,
नजरेसमोर येतो,
कुठेही असलो मी,
तरी तुझ्याजवळ स्वत:ला बघतो.
आठवुन रुप तुझे,
दु:खाचा होत नाही भास,
तूच मला भेटावी,
या साठीचा आहे हा स्वच्छंद प्रवास....

190 

Share


भावना
Written by
भावना

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad