Bluepad | Bluepad
Bluepad
Title

Shubham Kadam
Shubham Kadam
22nd Nov, 2022

Share

तू विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देऊन मी वाईट झालो
माहिती आहे चुकलो पण व्यक्त झालो
प्रेमाचे माहिती नाही पण साथ कधी सोडणार नाही
तूला धीर देत मी हरत गेलो

0 

Share


Shubham Kadam
Written by
Shubham Kadam

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad