Bluepad | Bluepad
Bluepad
aaj lihavasa vatla...
Aishwarya Ombase
Aishwarya Ombase
21st Nov, 2022

Share

Ek divss asach lihavasa vatla
Athvanincha dhag matra manat datla
Manatlya kapyat pan kiti tari hota sathla
Nakalat athavla to divas/diss jevha amcha tutla
Kal paryant sobat hoto samjlach nahi kadhi hat nisatla
Navin nati bhetlyavar saglyat javalcha parka zala
Vishwas navhta basat asa vangal kasa suchla
Jevha ho boli tevha maan matra Anandana nachla
mhanli bhetu punha tuzyasarkha konich nahi bhetla
Rangavleli swapna mandkela dav shanardhat fiskatla
Shevtchya divshi kahich ghadla nahi asa utaam /ekdam bess natak mazyakadun vathala
Tya divshi mala je ghadtay tina bolel kahich nahi patla
Tuzya nasla tari mazya kaljat char an dolyat ashru ala
Jad pavlani gharkade nighalo tevha konala samjla nasel itka maza abhal fatla
Udas man an thaklela sharir khatavar nipchit padla
Tya athavani va Virahana ashruncha pat vahila
Nakalat maza dola ghata mitla
Dusrya divshicha tambda ani kombda jara ushirach uthla
Khota asnara sagla mulasakat chatla
Tuzya sathi ayushyatla kiti tari mahatvacha anandacha shan mi hasat vikla
Maza may baap jiv lavnara janavar suddha mazya sahavasala mulkla
Shevti kay Tuzya an mazya natyacha ch ganit chukla
Tuzya mule ayushyat mahatvacha path/dhada ghetla
Valun pahanar nahi ata asha jiddina maan petla
Hai Sara satya ajun kona samorch nahi ughadla
Mhanun aj mala lihavasa vatla....1
Tuzya ashya vagnyacha rahasya mala nahi ulgadla
Tu punha mage yaycha vichar kelas tari hatun tuzya atavsaglach sutla

0 

Share


Aishwarya Ombase
Written by
Aishwarya Ombase

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad