Bluepad | Bluepad
Bluepad
सोडून
Mangesh Bhosale
Mangesh Bhosale
21st Nov, 2022

Share

ती सोडून गेल्याचं वाईट कमी पण ती दुसऱ्या कुणाबरोबर असेल याचे वाईट जास्त असतं 😭
😶😐

164 

Share


Mangesh Bhosale
Written by
Mangesh Bhosale

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad