Bluepad | Bluepad
Bluepad
shripad
s
shwetu
21st Nov, 2022

Share

Thevile anant taisechi rahave mukhi asave samadhan
84 laksha yoni(kutra manjar) purn zalyavat..tyatun thodi thodi punyayi jamakarun Jo janm milala to mhanje aapala manushya deh..to itka mahtvhacha ahe.
To aapan Facebook Instagram WhatsApp var fukat ghalvava ka
Ata aapan aplya dehache swahit karayla have hech saglya santani aplyala sangitale.
Dev devaryat nahi aplya antrat ahe
Sant Dnyaneshwarani hi hech shikvale..tyannahi dev asun tya kalat lokanni khup trass dila.. sadgurunchi upasna Keli asta ashtvishva daridryache Nash hote ...he ashtvishva daridrya mhnje kay krodh matsar dvesh lobh moh sanshay dambh...he aplya atle shatru ahet tyanchya varti aplyala Vijay prapt karaychay.

126 

Share


s
Written by
shwetu

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad