Bluepad | Bluepad
Bluepad
साधामाणूस
साधामाणूस
साधामाणूस
20th Nov, 2022

Share

जपून वापरा आपली वाणी.
जनता तापवेल आपले पाणी.
हिच वाचाळवीरांची काहणी.
पदा मुळे नसावी मनमानी.
सिध्दनाथ साधामाणूस
साधामाणूस

173 

Share


साधामाणूस
Written by
साधामाणूस

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad