Bluepad | Bluepad
Bluepad
चारोळी
दिपक म्हस्के
दिपक म्हस्के
20th Nov, 2022

Share

मी तुझ्याविना जगू कसा?
तु माझा जीव की प्राण.
तुच माझा राम
आणि तुच माझा शाम.

169 

Share


दिपक म्हस्के
Written by
दिपक म्हस्के

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad