Bluepad | Bluepad
Bluepad
"फक्त तुझ्यासाठी "
AJAY INGALE
AJAY INGALE
20th Nov, 2022

Share

"तू"
तुझ्या मैफलीचे
गीत व्हावे,
सुर तुझ्या मैफलीचे
दूर दूर जावे,
तुझ्या पुढे ठेंगणे व्हावे
त्या उंच अंबराने ,
साथ तुझी द्यावी
यशाच्या प्रत्येक शिखराने, ....
बागडावे तू,
नभी उंच उडावे तू...,
बनून मोती सुंदरसा
शिंपल्यात पडावे तू ...
पडावी तुझी
प्रत्येक क्षणाला भूल...,
खुलावेस तू सदा बनून
एक हसरेस फूल...!"🌼 😊🌼
✍️तुझाच प्रेमळ, अजय 🥰

178 

Share


AJAY INGALE
Written by
AJAY INGALE

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad