Bluepad | Bluepad
Bluepad
स्री तु कधि स्वतंत्र होणार
r
ruchita Vilas nikam
20th Nov, 2022

Share

ऐ स्त्री तू कधी स्वतंत्र होणार. पन्नास टक्के आरक्षण का ग फक्त कागदावरच राहणार. ऐ स्त्री तू कधी स्वतंत्र होणार.
जबाबदारी च ओझ का ग नेहमी. तूच सांभाळत राहणार ऐ स्री तू कधी स्वतंत्र होणार. संस्कृतीत ही तू अशीच गुंफत जाणार. विसरली असेल गोष्ट तू एखादी तर चुकी मात्र नेहमी तुझीच दाखवणार. ऐ स्त्री तू कधी स्वतंत्र होणार
तुझ बरोबर असून ही तुला गप्प केलं जातं. तुझ्या स्वातंत्र्य साठी मग तुलाच स्वतंत्र. मागत फिराव लागत .....
कु. रुचिता विलासराव निकम. रा. तळणी

171 

Share


r
Written by
ruchita Vilas nikam

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad