Bluepad | Bluepad
Bluepad
🌹शब्द तुझ्यासाठी 🌹
Monika Jayesh Shah
Monika Jayesh Shah
20th Nov, 2022

Share

🌹शब्द तुझ्यासाठी 🌹
🌹 शब्द तुझ्यासाठी🌹.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
शब्द माझे तुझ्यासाठी
निघतें माझे हदयातून!
माझी मनातली भावना!
फक्त तुझा साठी!
मला समजून घेशील का!
माझे जीवनचा आधार!
जन्मा-जन्माचा साथ!
आयुष्य भराची तुझी साथ!
प्नेमळ माझी भावना!
व्यक्त करते मी तुझा पुढे़!
खूप दिवसांनी माझे मनात
एक प्नश्न पङते!
तुझा चेहरा उदास बघून!
जीव माझा धक-धक करतो!
ओणखते मी तूला!
मनाने खंबीर‌ आहेस तू!
तरी सांगते मी कायम;
तुझा‌ बरोबर आहे!
नको मनात विचार करु
संकटाचा जास्त!
या संकटा ला अपण करु पस्त!
जे आहे त्यात;
आहे मला समाधान!
तुझ्या पेक्षा माझ्या जीवनात!
काहीच नाही मूल्यवान!
हा जीवन आहे माझा;
‌‌ सुखद संसार!
कारण ‌तूच आहे माझे
जीवनाचा सार!
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
मोनिका जयेश शाह

177 

Share


Monika Jayesh Shah
Written by
Monika Jayesh Shah

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad