Bluepad | Bluepad
Bluepad
गीता रहस्य
Girish Shrikhande
Girish Shrikhande
20th Nov, 2022

Share

बुद्धीने जे ज्ञान व शांती प्राप्त होणार तेच श्रद्धेनी मिळते. मात्र संशयखोराला या लोकात किंवा परलोकात सुख लाभत नाही.
भगवान सांगतात, आपल्या ह्रदयात अज्ञानाने उत्पन्न झालेला संशय ज्ञानरुपी तलवारीने छाटून टाकुन कर्म योगाचा आश्रय कर व युद्धाला उभा राहा.
ज्ञान कर्म संन्यास योगाचे तात्पर्य हेच आहे की, निष्काम बुद्धीने परमेश्वराचे ठायी कर्म अर्पण करणे. कर्मत्याग हा त्याचा अर्थ नाही.

165 

Share


Girish Shrikhande
Written by
Girish Shrikhande

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad