Bluepad | Bluepad
Bluepad
ఓ దేవా!
S
Surya_Kolluri
18th Jun, 2020

Share

తమదిగా తలపుతట్టి
తలతిక్కల ఆటకట్టి
ఎవేవో పేర్లు మాముందరపెట్టి
ఆదిలోనే అంతము రాసిపెట్టి
శూన్యంగా కధని మొదలుపెట్టి
కొన్ని కోట్ల నాడుల జీవమిచ్చి
ప్రతి ఒక్కరిలో తను జన్మనెత్తి
మార్గంలో అంతరాలు పెట్టి
దాటే తెలివి మనలో దాచిపెట్టి
చుట్టూరా గదులకి తాళమేసి
దాని తెరిచే దారి మడతపెట్టి
నింగి నేల మధ్యలో స్థానమిచ్చి
జలవాయువులు సాయమెట్టి
ఒక్కోక్కరికి ఒక్కో ప్రశ్నను పెట్టి
ఆడించెదువు నీవొక దైవమై
పాలించెదువు నీవొక రహస్యమై
రకరకాల గ్రందాలకు నాందివై
అన్నిచ్చి ఆటాడించే దర్శకుడివై
కానీ నువ్వు ఇచ్చినవి మరిచి
ఇంకెవరివో చూసి ఆశించి
మాకది లేదని చింతిస్తూ
నిన్నే తిట్టుకుంటూ ధిక్కరిస్తూ
చివరికి నీవు లేవని తీర్మనిస్తూ
వెక్కరించాము విసిగిపోకు
పట్టించుకోము పగపెట్టుకోకు
ఓ కొన్ని కధలు నువ్విస్తే
అందులోది నీతిని మూసేస్తూ
నీ రూపాలలో నీకే గొడవపెట్టి
మేము మార్చేసాము నిన్నే
ఓ వింత అంగడిబొమ్మగా
ఏదైనా నీవే అని నువ్వు అన్నా
మరిచామ్ చదవడమ్ సారంశం
నువ్వు ఇచ్చిన దాని వదిలేసాం
లేనిదానికి పరుగు పెట్టాం
ప్రక్కోడికి ఊరికినే లక్ష వస్తే
మాకొచ్చిన కోట్లు వదిలేసి
ఆ మార్గం చేతపట్టాం
బంగారు బాతు గుడ్డుల
గోడు కనివిని పాటిస్తాం
చల్లగా గాలినీడలు నువ్విస్తే
వెచ్చని మేడలుగా మార్చేసి
చెట్లు అన్ని చరిచేసి
వనాలని చదును చేసి
పారిశ్రామిక పేరుపెట్టి
ప్రకృతినే పాడుచేసాం
మాకు మేమే జబ్బులు కొనితెచ్చాం
పచ్చదనాన్ని నాశనం చేసాం
నీకూడా భాగమిచ్చాం
నీ విగ్రహ నిమర్జనంగా
నీవు అడిగింది కాదు కానీ
మా వేదాంతం మాదేలే
ప్రక్కోడికి పదిమందుంటే
మాకన్న శోకమెవరికి
చెరిపోయాలి వాడి పేరుని
మార్చేయాలి అభిప్రాయాలని
కాల్చేయాలి వాడి విలువలని
మాదో పైశాచికం
నిండిన క్రోదావేశం
ఎదుటోడితో పనిలేదు
ఎదుగుంతుంటే ఒర్వలేము
నీవు మాకిచ్చిన ప్రశ్నాపత్రం
గాలికి వదిలేసామ్
జవాబులు రాసిస్తామ్
ఇంకోడి ప్రశ్నలకు వ్యధలకు
సొంత ప్రశ్నలు శూన్యంచేస్తాం
మేము చేసిందంతా ఘోరమే
అది మాకు ఎరుగునులే
నువ్వు మొదలుపెట్టావ్
మా ఎత్తుకు నీ పైఎత్తు
భూకంపాలు తుఫానులు
వ్యాధులు మెరుపులు
ఇంకా ఎన్నో ఇంకేవో
నీ ఆలోచనలు మందగింపులు
మార్చుకుంటామ్ ఇకనైనా
నవ్వకు ఈ మాట ఎన్నోసార్లు
అనేసాం !!! కానీ ఎమ్ చేస్తాం !!
మన్నించు క్షమించు
ఇక ముందట గమనించు

ఓ దేవా!14 

Share


S
Written by
Surya_Kolluri

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad