Bluepadजीवनाच्या वाटेवर चालताना
Bluepad

जीवनाच्या वाटेवर चालताना

K
Kalyani Borse
17th Jun, 2020

Share


कधीतरी आपणच लिहावे
आपल्यालाच छानस पत्र.....
थोडं हसून सांगावी
आपल्यालाच छानशी गोष्ट......
आपणच गाव आपल्यासाठी
रिमझिम स्वरांचं छानस गाणं.......
आंनदाने त्या रिमझिम स्वरात
वाटेल तस बाळगून घ्यावं........
द्यावं कधीतरी भरभरून प्रेम त्या जीवनाच्या वाटेवर निरागस कोमल फुललेल्या फुलांना......
करावे हितगुज त्या दाटलेल्या ढगांना.....
चालताना जीवनाच्या वाटेवरती करावी सोबत आपलीच आपल्याला........
कळतं नकळत भेटेल एक सोबती
होईल सोबत जीवनाच्या वाटेवर चालताना.......
मग.........,
कधीतरी तोही लिहले आपल्याला छानस पत्र....
थोडं हसून सांगेल आपल्याला छानशी गोष्ट.....
तोही गाईल आपल्यासाठी छानस गाणं.....
आणि सुंदर करुन टाकेल जीवनाचं राण....
मग राहणार नाही जगाचं भाण....
जीवनाच्या वाटेवर चालताना......
जीवनाच्या वाटेवर चालताना.....
-कल्याणी बोरसे

17 

Share


K
Written by
Kalyani Borse

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad