Bluepad | Bluepad
Bluepad
प्रेम
vaishnavi Pimpalgavkar
vaishnavi Pimpalgavkar
23rd Sep, 2022

Share

प्रेम शब्दात आहे
प्रेम वाक्यांत आहे
प्रेम तुझ्यात आहे
प्रेम माझ्यात आहे
प्रेम जगण्यात आहे
प्रेम जगवण्यात आहे
प्रेम निभावण्यात आहे
प्रेम ध्यासात आहे
प्रेम अभासात आहे
प्रेम हसण्यात आहे
प्रेम रुसण्यात आहे
प्रेम प्रेम प्रेम प्रेम
फक्त प्रेम आहे
प्रेम सिद्ध करणं
हे खरं जीवन आहे

186 

Share


vaishnavi Pimpalgavkar
Written by
vaishnavi Pimpalgavkar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad