Bluepad | Bluepad
Bluepad
Title

प्रीती लांडगे.
प्रीती लांडगे.
23rd Sep, 2022

Share

देहाची परडी झाली की,षडरिपूची तिरडी तयार होते आणि अग्नीत ते भस्म होतात. म्हणून देहाची परडी करा त्या परडीत विश्वासाचे, स्वाभीमानाचे, जिद्दीचे, जबाबदारीचे,हिमतीच

0 

Share


प्रीती लांडगे.
Written by
प्रीती लांडगे.

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad