Bluepad | Bluepad
Bluepad
सागर किनारा
उर्मिला आपटे
23rd Sep, 2022

Share

सागर किनारा किती अन् काय देई
दान घ्यावे दान द्यावे दर्या शिकवून जाई.
उसळून लाटा धडकून येती
किनाऱ्यावरी
एका मागोमाग येती जाती
विरूनी
मनाचे भावतरंग येती जाती
या लाटांपरी ..
कधी मंद शीतल वात किनाऱ्यावरी..
कधी वादळ वारा होत्याचे नव्हते करी..
कधी पाण्यावर डोलते नाव
मजेत ..
कधी सापडे भयाण वादळ वाऱ्यात ..
कधी शांत संयमी भासे हा रत्नाकर ..
खवळून उठता अपरमित संहार ..
क्षणात शांत क्षणात रूद्र अवतार ..
तरी तुझा किनारा वाटे मोठा आधार..
ओढ किनाऱ्याची बोलवी वारंवार
सुखदुःखाच्या क्षणाचा तू
साक्षीदार
उर्मिला आपटे, सातारा.

237 

Share


Written by
उर्मिला आपटे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad