Bluepad | Bluepad
Bluepad
अपेक्षामॅटर्स
dhanashri pujari
dhanashri pujari
23rd Sep, 2022

Share

#अपेक्षामॅटर्स...👍
दिवसागणिक वाढणाऱ्या अपेक्षांचं ओझं कॅरी करताना होणारी दमछाक टाळायची असेल तर या अपेक्षांचं ओझं कमी करता यायला हवं..त्यासाठी पुढील गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात..
आपल्या अपेक्षा काय आहेत, त्या कशा असाव्यात, त्यातून होणारे फायदे - तोटे, आनंद, दुःख या सर्वाची किमान जाणीव माणसाला असावी..
अपेक्षा जरूर असाव्यात पण त्याचं ओझं वाटू नये, त्या पूर्ण करण्यावर आपला भर असावा..त्यासाठी अथक प्रयत्न हवेत..अभेद्य मानसिकता हवी कारण अपेक्षा जेवढी मोठी तेवढेच प्रयत्न मोठे, त्रास मोठे अडचणी मोठया हे लक्षात घेऊन हार न मानता , मागे न फिरता प्रयत्नपूर्वक सातत्य हवे हे लक्षात घ्यायला हवं..
आपल्या अपेक्षांचा त्रास आपल्याला आणि इतरांना ही होणार नाही याची जाण बाळगून असावं..आणि आपण आपल्या अपेक्षा पूर्ण शकतो हा विश्वास बाळगून जगावं...
©श ब्द ध नु.
धनश्री पुजारी.

170 

Share


dhanashri pujari
Written by
dhanashri pujari

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad