Bluepad | Bluepad
Bluepad
जिद्द...
jayu_sathe16
jayu_sathe16
23rd Sep, 2022

Share

झेप माझी कुठवर आहे
ते मी आज पाहणार आहे
गरुडा पेक्षाही उंच
भरारी घेणार आहे...
जयु
जिद्द...

173 

Share


jayu_sathe16
Written by
jayu_sathe16

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad