Bluepad | Bluepad
Bluepad
स्वप्ने
Rutuja Lolage
Rutuja Lolage
23rd Sep, 2022

Share

पूर्ण नाही झाली तरी स्वप्ने पाहावीत. कारण स्वप्ने माणसाला जगायला शिकवतात. स्वप्ने पूर्णत्वास नेण्यासाठी माणूस धडपडतो. त्यात त्याला अपयश येतं. तो खचतो, रडतो, कोसळतो पण त्यातून त्याला वेगळंच काहीतरी सापडतं. नवीन स्वप्नं. स्वप्ने त्याला उभं राहण्यास बळ देतात.

169 

Share


Rutuja Lolage
Written by
Rutuja Lolage

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad