Bluepad | Bluepad
Bluepad
छाया पाचपोर 🖋️
कु. छाया पाचपोर
कु. छाया पाचपोर
23rd Sep, 2022

Share

छाया पाचपोर 🖋️
जिद्द असेल त दुःखातही सुखं दिसते व हिम्मत पक्की असेल त मोठ्यात मोठं संकटही मघ छोटं दिसते...

190 

Share


कु. छाया पाचपोर
Written by
कु. छाया पाचपोर

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad