Bluepad | Bluepad
Bluepad
मनदीप
मनीषा शंकर कबाडे
22nd Sep, 2022

Share

🔥 प्रश्न 🔥
एकमेकांकडे पहात शांतपणे कसे,
पहुडलो होतो आम्ही दोघे सरणावर
लावलेल्या आगीत जळणारे, अग्नी,
देणार कोण? होते भाडंत या प्रश्नावर ......१
जिवंतपणी जगु न देणारी ही लोक,
मेल्यावर वाट पहायला लावत होती
पेरेल ते ऊगवेल ,अर्थात आमच्या,
शेजारी त्यांची जळणार चिता होती ......२
भान वास्तवाचे का?न कळे त्यांना,
परत परत संपुनी, जन्म तैसेची घ्यावे
शाश्वत सुख असे जवळच आपुल्या ,
जन्म घेऊनी पुन्हा ऊरी अनंत ते ऊरावे .....३
देह नाशवंत परी, आत्मा अमर खरा,
जीवात प्रत्येका ईश्वरी अंश तो पहावा
कृतज्ञ व्हा विधात्याचे ,कर्म चांगले करा,
राखेतुनी जन्म घ्यावा पुन्हा- पुन्हा नवा .....४
* कवयित्री *
सौ. मनिषा प्रदीप ईजारदार/ जोशी
वसमत - नांदेड

230 

Share


Written by
मनीषा शंकर कबाडे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad