Bluepad | Bluepad
Bluepad
साधामाणूस
साधामाणूस
साधामाणूस
21st Sep, 2022

Share

आयुष्य म्हणजे काय ? तर आयुष्य म्हणजे
जन्म आणि मूर्त्यू ,यांना जोडणारा
सकारात्मक विचार शैलीतून कर्तव्याची
माहीत देणारा जीवनपट होय.
सिध्दनाथ साधामाणूस
साधामाणूस

187 

Share


साधामाणूस
Written by
साधामाणूस

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad