Bluepad | Bluepad
Bluepad
Title

मनोज जाधव
मनोज जाधव
21st Sep, 2022

Share

संस्कृती जपावी आणि ती कशी जोपासावी ह्याच जिवंत उदाहरण शोधावं तर उगमस्थान असलेल्या महाराष्ट्रत...
रोज उठावं रोजगारासाठी जीवाचा आटापिटा करत प्रवासाच्या मार्गदर्शने धापा टाकत टाकत जीव बॅगेत घेऊन कामावर पोहचावं आणि घरी परतताना देखील तसच .. त्याच प्रवासात रिकामा वेळ म्हणजे मुंबईच्या ट्रेन मध्ये बसायला भेटलेली जागा.

0 

Share


मनोज जाधव
Written by
मनोज जाधव

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad