Bluepad | Bluepad
Bluepad
साधामाणूस
साधामाणूस
साधामाणूस
21st Sep, 2022

Share

भावनांची घुसमट ही फक्त तेव्हा होते ,
जेव्हा दुसऱ्याचे ऐकून ,स्वतःच्या आत्मविश्वासावर स्वतः शंका घेतो तेव्हा
साधामाणूस
साधामाणूस

180 

Share


साधामाणूस
Written by
साधामाणूस

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad