Bluepad | Bluepad
Bluepad
असेन मी नसेन मी.
प्रीती लांडगे.
प्रीती लांडगे.
21st Sep, 2022

Share

असेन मी नसेन मी तरीही शब्दात दिसेन मी,शब्दात वसलेले भाव माझे तुमच्याही मनी उमटतील कधी तरी हा देह जरी लोप पावला तरी शब्द भाव समजेल तुम्हाला आणि शब्द पाऊले चालतील नेहमीच माझ्या मागेही,शब्द माझे साथ देतील एखाद्या निराधाराला एखाद्या निराश मनाला हात हात देऊन सोबती त्याच्या चालतील आणि जगण्याचे बळ शब्द माझे देतील त्याला आणि नि:शब्द अवस्थेतही भासेन मी,आणि अबोल प्रीत जागवेल मी म्हणून असेन मी नसेन मी तरीही प्रत्येकाच्या मनात दरवळेन मी.
प्रीती लांडगे.
असेन मी नसेन मी.

172 

Share


प्रीती लांडगे.
Written by
प्रीती लांडगे.

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad