Bluepad | Bluepad
Bluepad
प्रेमाचा झरा
Jagdish Chavan Patil
Jagdish Chavan Patil
21st Sep, 2022

Share

ती माझ्या बाजूला असून सुधा. मी तिला बोलायला घाबरत आहे.
हे माझे प्रेम आहे.
की माझ्या मनातील भीती. काही कळेनासे झाले आहे .
पन माझ्या मानत प्रेमाचा झरा वाहत आहे.
त्याच झरात माझे प्रेम वाहत आहे.
तसेच माझे विचार ही वाहत आहेत
काय करावे हे ,कळेनासे झाले आहे .
बोलताना गडबड होत आहे .
माझे मन माझ्यावरच हसत आहे.
असे मला भासत आहे .अणि
माझ्या हृदयात प्रेमाचा झरा वाहत आहे

185 

Share


Jagdish Chavan Patil
Written by
Jagdish Chavan Patil

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad