Bluepad | Bluepad
Bluepad
विचार...
स्वप्निल वेल्हाळ
21st Sep, 2022

Share

विचार, आपल्या मनातं रोज अनेक चांगले-वाईट विचार वाऱ्यासारखे येतातं-जातातं आपण म्हणतो ना जसं तुम्ही विचार करालं तसे तुम्ही बनालं.मूलतः कोणताही विचार वाईट नसतो कारण आपण येणाऱ्या वाईट विचारांवर चांगल्या विचारांनी मात करू शकतो विचार थांबवू शकतचं नाही तसेच आलेल्या विचारांवर आपण कसा विचार करतो समजा एखादा विचार वाईट असेल तर तो विचार सोडून देतो की त्या विचारनुसार कृती करतो का त्या विचारावर विचार करून पुन्हा तसे घडू नये यासाठी प्रयत्न करतो हे खूप महत्वाचे आहे.कोणतेही विचार जास्त प्रमाणात तुमच्या मनात येतात कारण तुम्ही त्यावर फोकस केलेलं असतं म्हणून. तुम्ही त्या विचारांवरच लक्ष काढून घ्या ,तो विचार नाहीसा होतो. आणि हा निसर्गाचा नियम आहे ज्या वर तुमचा फोकस ती गोष्ट तुमच्या साठी वाढेल,चांगली वाईट हा भेद तिथे नाही. तो तुम्ही ठरवायचा !

183 

Share


Written by
स्वप्निल वेल्हाळ

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad