Bluepad | Bluepad
Bluepad
आकर्षण
अपर्णा
अपर्णा
20th Sep, 2022

Share

"आकर्षण" हेच स्थायी सत्य आहे,
मानवी भावनांच वलय हे
आकर्षणावरच निर्भर आहे,
आकर्षण सम्पल की भावनाही सम्पूष्टात येतात.
अपर्णा

180 

Share


अपर्णा
Written by
अपर्णा

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad