Bluepad | Bluepad
Bluepad
क्षितीज्यापल्याड
प्रीती लांडगे.
प्रीती लांडगे.
20th Sep, 2022

Share

क्षितिज्यापल्याडच नातं जस
जात्यांची दोन पाती एकमेकांत
गुंफलेले एका शिवाय दुसरा अधूरा
तर दुसऱ्या शिवाय पहिला अपुरा
दोघांना ही बांधून ठेवते ती जात्यांची
मुठ तसेच येथे भावनांची मुठ बांधून
ठेवते हे नात म्हणूनच दोघांचेही
हे आहे क्षितिज्यापल्याडच नातं.
प्रीती लांडगे.
क्षितीज्यापल्याड

177 

Share


प्रीती लांडगे.
Written by
प्रीती लांडगे.

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad