Bluepad | Bluepad
Bluepad
नगरसेविका सौ. राजश्री घोरपडे , मा. नगरसेवक श्री. बाळासाहेब घोरपडे आणि श्री. हर्षल घोरपडे यांच्या प्रयत्नाने सोसायटीच्या प्रवेश दारा समोरील बाजूस न
Kishor Sarang
Kishor Sarang
20th Sep, 2022

Share

नगरसेविका सौ. राजश्री घोरपडे , मा. नगरसेवक श्री. बाळासाहेब घोरपडे आणि श्री. हर्षल घोरपडे यांच्या प्रयत्नाने सोसायटीच्या प्रवेश दारा समोरील बाजूस नगरपालिकेकडून हाय मास्ट लाईट बसविण्यात आला आहे. त्यामुळे सोसायटीचे प्रवेश द्वारा समोरील परिसर प्रकाशमय झाला आहे.
याबद्दल सोसायटी तर्फे मी बाळा साहेबांचे , सौ. राजश्री मॅडम आणि हर्षल घोरपडे यांचे आभार मानतो.

0 

Share


Kishor Sarang
Written by
Kishor Sarang

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad