Bluepad | Bluepad
Bluepad
पितृपक्ष
बाबू घाडीगांवकर
बाबू घाडीगांवकर
20th Sep, 2022

Share

पितृपक्ष
पितृपक्षात बघा
पितरा येतंत
घराच्या भोवती
घुटमळत ऱ्हवतंत!
कोण घालता म्हाळ
कोण देता पान
जेवणकारांक केवढो
ह्या दिसांत मान!
पितरा जेवतंत
तृप्त
पितृपक्ष
होतंत
शेगलार बसान
स्वर्गात जातत!
सगळे बाबा
मनाचे भ्रम
गरीबांच्या येता
नाकात दम!
जीव गेलो
सगळा संपला
पाठी काय करतास
कोणी बघला....?
बाबू घाडीगांवकर

240 

Share


बाबू घाडीगांवकर
Written by
बाबू घाडीगांवकर

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad