Bluepad | Bluepad
Bluepad
कंठ आणि आकंठ
प्रीती लांडगे.
प्रीती लांडगे.
20th Sep, 2022

Share

बसले होते निवांत त्यात मिळाला एकांत समोर आला क्षण एक शांत आणि त्यात दूर झाली मनाची भ्रांत म्हणूनच आता सगळीकडे दिसत आहे निळकंठ आणि दाटून आला माझा कंठ वा त्याला पाहात आहे मी आकंठ.
प्रीती लांडगे.
कंठ आणि आकंठ

176 

Share


प्रीती लांडगे.
Written by
प्रीती लांडगे.

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad