Bluepad | Bluepad
Bluepad
सोबत आहे बोलून पण साथ सोडतात काही लोकं...
Nitin bhaingade
Nitin bhaingade
20th Sep, 2022

Share

नाव नाही घेणार🤐🤟
पण ,,,काही लोकांचं कस असत जोवर तुम्ही त्याना चांगले वाटता
तोवर नको नको ती नाती जोडतात,, 😐🥴🙌
आणि कोण तुमच्या पेक्षा वरचढ भेटला,,😅😅
की मग मी कायम सोबत राहीन अस बोलून पण साथ सोडतात😶🙇🖕🖕

176 

Share


Nitin bhaingade
Written by
Nitin bhaingade

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad