Bluepad | Bluepad
Bluepad
संस्कार
Bhagyashri Gunjal
Bhagyashri Gunjal
19th Sep, 2022

Share

जशास तसं वागायला मला कधी जमलंच नाही...
माझ्या संस्कारांना ते कधी पटलंच नाही...
_भाग्यश्री

169 

Share


Bhagyashri Gunjal
Written by
Bhagyashri Gunjal

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad