Bluepad | Bluepad
Bluepad
तुला पाहता ❣️
_Apurva_
_Apurva_
19th Sep, 2022

Share

हरवून बसले, भान विसरले, थबकून गेले
तुला पाहता
फिके वाटले चंद्र चांदणे ; मिश्किल हसणे
तुझे पाहता
शब्दा वाचून बोलून गेले खट्याळ लोचने
तुला पाहता
मनाची ती हुरहूर सरली अनुराग तुझ्या
नयनी दिसता
नवीन भासे माझे असणे स्वप्न रंगी
तुला पाहता
वाटे सारे जग गुलाबी तुझ्याच रंगी
रंगून निघता
तुला पाहता ❣️
ब्रजवल्लभ स्मरती मजला रूप मनोहर
तुझे पाहता
हरवून बसले, भान विसरले, थबकून गेले
तुला पाहता ...
तुला पाहता...

186 

Share


_Apurva_
Written by
_Apurva_

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad