Bluepad | Bluepad
Bluepad
!! पिंपळाखालचा म्हसोबा !!
धर्मराज रत्तू पवार
19th Sep, 2022

Share

पिंपळाखालचा म्हसोबा तु असा कसा रे झालास देव
असी कसी भूक तुझी तु किती बकऱ्यांचा घेतोस जीव
मोठमोठे आहेत रे तुझे कसले ते टपोरे टपोरे डोळे
सांग बाबा तुझ्यापुढे वरमाई लोटांगण का खेळे
असी कसी लागली तुला बकऱ्यांचा जीव घ्यायची चट
रगत मास कसा खातोस मिटक्या मारमारून मटामट
वाजंत्र्यांच्या आवाजाने बसतात काय रे तुझ्या कानठळ्या
कसाई कापताना बकरा , त्याच्या ऐकू येत नाहीत का किंकाळ्या
कसायाची सुरी बघून बें बें ओरडतो तुझ्यापुढे बोकड
म्हणतो , कसला रे तु देव म्हसोबा , तुझ्यापेक्षा बरा माकड
बिचारा मुका माकड त्याला प्राणी अन् माणसाचीसुध्दा येते किव
झाडपाला खाऊन रहाते पोटासाठी कुणाचा घेत नाही कधी जीव
म्हसोबा म्हसोबा बोकडास वाटते तुझे सदा भेव
येत नाही तुला त्याची दया, कसला रे तु आहेस देव
किती कापली बकरी, रक्ताने किती भिजले हात, पाय आणि बोटे
कळत कसं का नाही तुला , वर्षांनुवर्षे हे पाप किती होतेय मोठे
चोचले जिव्हेचे पुरविण्यासाठी असे पुढे करू नकू पोटं
शाकाहार उपलब्ध असताना असं वागनं बरं नाही खोटं
मास रगत खाऊन पिऊन आला नाही का तुला अजून कंटाळा
सोड बाबा सोड मांसाहार , हो शाकाहारी गळा घाल तुळसीमाळा
- - - - - धर्मराज रत्तू पवार

246 

Share


Written by
धर्मराज रत्तू पवार

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad