Bluepad | Bluepad
Bluepad
साधामाणूस
साधामाणूस
साधामाणूस
6th Aug, 2022

Share

माणूस जेव्हा स्वतः स्वाभिमान सोडून देतो ,
तेव्हा तो दुसऱ्याचा हाततले बाहुले व गुलाम बनून राहतो हे सर्वात मोठे सत्य आहे
सिध्दनाथ साधामाणूस
साधामाणूस

188 

Share


साधामाणूस
Written by
साधामाणूस

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad