Bluepad | Bluepad
Bluepad
06/08/2022
D
Datta Mahamuni
6th Aug, 2022

Share

06.08.2022
पेट्रोल - 420 पल्सर दीपक पेट्रोल पम्प.
रॉयल उत्त्प्पा - 80/-
चहा येवले - 20
चहा - इम्पल्स - 10
अनय क्लास फी - 1700 ऑनलाईन
कटिंग - 100
भिस्कीट पुडा - 30
एकूण - 2360/-
भाकरे साहेब यांनी यांचेकडून 50000/- आले आणि swapnil पाटोळे यांचे 50000/- उधार घेतेलेले देऊन टाकले.

0 

Share


D
Written by
Datta Mahamuni

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad