Bluepad | Bluepad
Bluepad
Devpan
r
ramakrishna
6th Aug, 2022

Share

मंदिरात जाऊ न देवपन मिळत नाही,
मनाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागतात.
गाभाऱ्यात जाऊन देवपण मिळत नाही,
मनाच्या घंटा वाजल्या पाहिजेत.
अभिषेकाने देवपण मिळत नाही,
मनातील विचार स्वच्छ पहिजेत.
देव देव करून देवपण मिळत नाही,
मनाची माणुसकी कळली पाहिजे

247 

Share


r
Written by
ramakrishna

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad