Bluepad | Bluepad
Bluepad
दिल क्यो बनाया❣
Abhi Thoravat
Abhi Thoravat
6th Aug, 2022

Share

रबा तुने दिल
क्यो बनाया
दिल बनाया तो
ऊसको क्यो बिठाया
ऊसको बिठाया तो
जुदा क्यो किया
जुदा किया तो
यादोको क्यो बनाया
यादोको बनाके मेरे
मन को क्यो तरसाया
तरसाके मेरे मन को
क्यो भटकाया
भटकाके मेरे मन को
छुठा वादा दिलाया
निभा नही सकता वादे
तो दिल क्यो बनाया...❣
Abhi Thoravat

190 

Share


Abhi Thoravat
Written by
Abhi Thoravat

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad