Bluepad | Bluepad
Bluepad
असा हा दिवस बगतो मी... त्या देवाचा मावळा......
स्वप्न
स्वप्न
6th Aug, 2022

Share

असा हा दिवस बगतो मी...
त्या देवाचा मावळा
.. बलात्कार चा विषय ही रंगतो हया दिसाला...आई बापाचा काळजाचा तुकडा अब्रू होऊनि ही लाचार.
काय
जगलो मी
काय पाहलो मी
न्याय यव स्ता चा दिशा ही पाहुनि
हरलो मी.. पैशाच्या जोरवार हा तमाशा पाहतो डोळ्यांनी
सर्व कळुनी ही मी का निशब्द..
अजून ही फिरतो मोकाट तो राक्षस....
जीव चरा चरा कापतो
त्याला पाहून....
मी निशब्द... मी निशब्द...
आज koo वर हया गोष्टीची चर्चा होते..... निर्लज्ज पणा किती हा

0 

Share


स्वप्न
Written by
स्वप्न

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad